Digibib Reglement

Art. 1

Voorwerp

Dit reglement stelt de voorwaarden vast waaronder Digibib Brussels toelaat digitale materialen – laptops, tablets, etc – kosteloos te ontlenen bij de uitleendienst van Maks vzw.

Art. 2

Doelgroep en activiteiten

De materialen kunnen worden ontleend door volgende gebruikers en voor volgende activiteiten:

  • Medewerkers van Maks vzw: Enkel voor werkgerelateerde activiteiten.

  • Organisaties uit het Brussels Hoofdstedlijk Gewest – scholen, vzw’s en feitelijke verenigingen

Enkel voor financieel laagdrempelige activiteiten (max. €3 per sessie) gericht op e-inclusie die plaatsvinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 3

Procedure

3.1. De aanvraag voor het ontlenen van materiaal dient minimaal een week voor de start van de ontleenperiode te gebeuren via het bestelformulier op www.digibib.brussels

De aanvragen worden in chronologische volgorde verwerkt. Dit betekent dat de datum van de aanvraag primeert.

Er zijn een aantal beperkingen:

  • De ontlener kan maximum voor drie weken materialen ontlenen.
  • Er is een maximum aantal ontleenbare items per categorie.
  • Er is een beperking op het aantal ontleningen per jaar. Als richtlijn hanteren we een maximum van 8 ontleningen en een totale duur van 15 weken per jaar.

Uitzondering hierop kunnen enkel mits grondige motivatie en na goedkeuring door Digibib Brussels.

3.2. Na het indienen van de aanvraag wordt een automatische melding van ontvangst verzonden. Binnen de termijn van 7 werkdagen wordt de aanvraag behandeld en krijgt de aanvrager feedback over de aanvraag tot ontlening.

De aanvragen worden uitgevoerd volgens de beschikbaarheid van het materiaal.

3.3. De ontlener haalt zelf de materialen op bij Maks vzw G. Moreaustraat 110, 1070 Brussel op de overeengekomen datum

Als de apparatuur zonder verwittiging van de aanvrager niet wordt opgehaald, kunnen latere aanvragen geweigerd worden.

3.4. De ontlener brengt zelf de materialen van de digitale uitleendienst terug naar Maks vzw G. Moreaustraat 110, 1070 Brussel op de overeengekomen datum.

Bij het terugbrengen wordt binnen de 48 uur nagegaan of de apparatuur volledig is en in oorspronkelijke staat is terugbezorgd. Als achteraf blijkt dat het materiaal niet in orde is (bv. Apple-ID’s zijn niet afgemeld op de iPads) dan wordt de ontlener gecontacteerd en moet indien nodig terugkeren voor nodige aanpassingen.

Art. 4

Support

Bij technische problemen kan er beroep gedaan worden op de Maks Helpdesk op digibib@maksvzw.org en dit tijdens de openingsuren, nl. op weekdagen doorlopend van 9u tot 17.00u.

Art. 5

Algemene bepalingen

5.1. De ontlener is aansprakelijk bij verlies, diefstal en/of beschadiging van ontleend materiaal volgens de regels van het gemeenrecht.

De ontlener moet het uitgeleende materiaal als een goede huisvader beheren en netjes terugbrengen.

De ontlener moet alle schriftelijke en mondelinge afspraken over het correct gebruik van het materiaal toepassen.

5.2. Maks vzw is geenszins aansprakelijk voor ongevallen of schade aan personen of goederen ten gevolge van het gebruik van de materialen van de Digitale Uitleendienst.

5.3. In geval van diefstal moet de ontlener onmiddellijk aangifte doen bij de politie en zo snel mogelijk een kopie van het proces-verbaal te bezorgen aan Maks vzw.

5.4. Bij elk schadegeval moet de ontlener Maks vzw onmiddellijk op de hoogte brengen en informeren over de vermoedelijke oorzaak, omvang en omstandigheden van de schade.

De ontlener mag in geen geval zelf herstellingen uitvoeren.

5.5. De ontlener verbindt er zich toe het beschikbaar gekregen materiaal in geen geval verder te verhuren, te laten gebruiken door derden of te gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld in de aanvraag.

5.6. Door het ontlenen van het materiaal verklaart de ontlener zich akkoord met alle bepalingen van dit reglement.

Art. 6

Bijzondere bepalingen

6.1. Schade of diefstal tijdens ontlening door organisaties uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ontlener moet de schade en de kosten van herstelling of vervanging vergoeden.

Bij het vaststellen van herhaaldelijke schadegevallen kunnen nieuwe ontleningsaanvragen geweigerd worden.

In geval van diefstal moet de ontlener de kost van de vervanging betalen.

6.2. Indien de materialen niet op tijd worden teruggebracht zal een schadevergoeding worden aangerekend op basis van de waarde van de ontleende goederen.

Bij herhaaldelijke incidenten kunnen nieuwe ontleningsaanvragen worden geweigerd.

Art. 7

Specifieke extra bepalingen voor organisaties uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

7.1. Bijwonen projecten

Maks vzw mag de projecten waarvoor de materialen van de Digitale Uitleendienst worden ontleend kosteloos bijwonen.

7.2 Niet naleven van termijn

Als de apparatuur te laat wordt teruggebracht, kunnen latere aanvragen geweigerd worden.

Art. 8

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking vanaf 01/04/21.